brandweer doornenburg
welkom op de site
home
home

 

Hallo,
Bij deze willen wij ons even voorstellen en aan U duidelijk maken wat we zoal doen bij onze brandweer ploeg... 
Onze brandweer post bestaat uit louter vrijwilligers, die er voor U elke week weer trouw tijd in steken om geoefend te blijven.
Nu doen wij dat graag natuurlijk, alleen al om het feit, dat het helpen van mens en dier veel genoegdoening schenkt.
hier onder tekst en uitleg over de taak van de brandweer in het algemeen.

 

veiligheidsketen

De taken van de brandweer
Sinds 1993 worden de diverse taken van de brandweer logisch en systematisch ondergebracht in de zogenaamde veiligheidsketen. De veiligheidsketen bestaat uit vijf hoofdtaken die samen het gehele proces van de brandweerzorg weergeven. Het zijn:
Op al deze vijf taakvelden werken zowel de gemeentelijke korpsen als de regionale brandweer aan diverse producten.
Elk van deze hoofdtaken wordt op een aparte pagina toegelicht.

  1. Proactie
  2. Preventie
  3. Preparatie
  4. Repressie
  5. Nazorg

 

Veiligheidsketen
2: Preventie

Preventie vormt de tweede schakel in de veiligheidsketen en richt zich op het voorkomen van brand. De brandweer streeft er naar het risico op brand zo klein mogelijk te houden. Preventie omvat dan ook een groot aantal taken die alles te maken hebben met de zorg voor brandveiligheid. De brandveiligheidseisen en de maatregelen die de brandweer kan nemen zijn omschreven in wetten en verordeningen. De voornaamste daarvan zijn het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de Brandbeveiligingsverordening. Brandpreventieve maatregelen worden zowel bij permanente gebouwen, tijdelijke bouwwerken (zoals feesttenten) als evenementen toegepast. Voorbeelden van brandpreventieve voorzieningen zijn: nooduitgangen, rookvrije vluchtwegen, brandvertragende muren en deuren, rookmelders en bordjes die de nooduitgangen aangeven. Maar ook de verplichting om tijdens evenementen vluchtwegen vrij te houden van obstakels en brandblussers bij de hand te houden in kraampjes waar met open vuur wordt gewerkt, zijn voorbeelden van brandpreventieve maatregelen.

Vergunningen
In bepaalde gevallen moet voor de bouw of verbouw van een gebouw, het gebruik van een gebouw of het organiseren van een evenement een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente; (bouw vergunning, gebruiks vergunning en evenementen vergunning).
Wanneer iemand voor een bouwproject een bouwvergunning aanvraagt, wordt de brandweer gevraagd advies uit te brengen.
Dit advies richt zich op de brandveiligheidseisen en de brandveiligheids voorzieningen die moeten zijn aangebracht.
Een gebruiksvergunning regelt het brandveilig gebruik van bijvoorbeeld een horecagelegenheid, ziekenhuis of school. Een gebruiksvergunning is nodig als er sprake is van grotere risico’s, bijvoorbeeld wanneer er grote groepen mensen gelijktijdig gebruikmaken van een pand of in geval er mensen aanwezig zijn die minder zelfredzaam zijn. Voorbeelden van dit laatste zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingshuizen. In een gebruiksvergunning wordt door de brandweer aangegeven hoe de brandveiligheid in het gebruik het beste kan worden gegarandeerd. Zo worden er bijvoorbeeld eisen gesteld aan vluchtwegen, het gebruik en onderhoud van brandveiligheidsinstallaties en de bereikbaarheid van blusmiddelen.
De regionale brandweer ondersteunt de lokale brandweerkorpsen bij het beoordelen van bovengenoemde vergunningen.


Controles
Het is uiteraard ook de taak van de overheid om te controleren of er voldaan is aan de voorgeschreven brandveiligheidsvoorzieningen. Onvolkomenheden kunnen dan worden gecorrigeerd en aanvullende adviezen kunnen waar nodig worden gegeven. De controle van vergunningen, bijvoorbeeld in de horeca, is voornamelijk de taak van lokale brandweerkorpsen.
 
Voorlichting
Een ander deel van de preventie-taak is het geven van voorlichting. Denk daarbij aan het geven van adviezen aan bouwbedrijven of het geven van voorlichting op scholen. De zorg voor brandveiligheid is immers niet alleen een taak van de brandweer. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een brandveilige leefomgeving. De brandweer probeert door voorlichting mensen bewust te maken van de risico's in hun omgeving en de maatregelen die zij zelf kunnen nemen om brand te voorkomen. De brandweer heeft een reeks brochures samengesteld waarin handige tips en adviezen worden gegeven op het gebied van brandveiligheid in uiteenlopende situaties.
Informatie hier over via de gemeente balie,of via
info@brandweerdoornenburg.nl


 

3: Preparatie

"Prepareren" is een ander woord voor ‘voorbereiden’. Dat is precies wat preparatie, de derde schakel van de veiligheidsketen, inhoudt. De brandweer bereidt zich op verschillende manieren en op verschillende niveaus voor op haar taken. Zowel de regionale brandweer als de lokale brandweerkorpsen spelen hierbij hun eigen rol.

Het is belangrijk dat brandweermedewerkers regelmatig kunnen oefenen onder omstandigheden die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen.
Het is belangrijk dat brandweermedewerkers regelmatig kunnen oefenen onder omstandigheden die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen.
Oefenen;
De meest voor de hand liggende vorm van preparatie is het trainen en oefenen van brandweerpersoneel. Oefenen is een belangrijke activiteit van de brandweerkorpsen. Het brandweerwerk brengt immers de nodige gevaren en verantwoordelijkheden met zich mee. En onze maatschappij wordt steeds complexer en risicovoller, waarbij ook de veiligheidsrisico's voor de brandweer toenemen. Om hun werk goed en veilig te kunnen doen moeten brandweermedewerkers dan ook regelmatig oefenen. Dit oefenen gebeurt op gemeentelijk én op regionaal niveau.
De regio Gelderland-midden kent een regionaal oefenplan waarin voor een heel jaar de regionale brandweeroefeningen staan gepland. Daarbij gaat het om oefeningen op het gebied van het grootschalig optreden en de zogenaamde specialistische taken zoals gaspakteams, grootwatertransport en het duikteam.
Maar ook het realistisch oefenprogramma maakt onderdeel uit van dit oefenplan. Het is belangrijk dat brandweermedewerkers regelmatig kunnen oefenen onder omstandigheden die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen. Door de brandweerkorpsen in Gelderland-midden wordt in diverse oefencentra realistisch geoefend met oefenbranden waarbij temperatuur en rookvorming de realiteit dicht benaderen en met in scene gezette ongevallen.
Naast de regionale oefeningen, oefenen de brandweerkorpsen uiteraard ook zeer intensief (wekelijks) op korpsniveau.

Planvorming;
Planvorming is een ander onderdeel van preparatie. Hierbij worden er voor bepaalde gebouwen, objecten of te verwachten rampscenario’s plannen voorbereid, geschreven en getekend. Bij planvorming voor gebouwen en objecten spreekt men over aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten. Bij de bestrijding van rampscenario’s gaat het om rampbestrijdingsplannen. Op een aanvalsplan of bereikbaarheidskaart kan een brandweerploeg, die naar een bepaald gebouw of object uitrukt, direct zien hoe de toegang tot dat gebouw is geregeld, wie de contactpersonen zijn of waar de afsluiters van gas en elektra zitten. Een belangrijk deel van het voorwerk van een inzet is daarmee al gedaan, wat uiteraard de snelheid en efficiency van het optreden van de brandweer tijdens de inzet aanzienlijk vergroot. De regionale brandweer houdt zich op het gebied van planvorming onder andere bezig met het opstellen van rampbestrijdingsplannen, waarin de bestrijding wordt geschetst van bepaalde incidenten die zich kunnen voordoen.

4: Repressie
 

Repressie is voor velen tevens het meest zichtbare deel van wat de brandweer doet. Hier valt dan ook elke vorm van incidentbestrijding onder, of het nu een grote ramp, een brand of een ongeval betreft. Het overgrote deel van het repressieve optreden van de brandweer vindt plaats door de gemeentelijke brandweerkorpsen. Wanneer er sprake is van een groot incident of een ramp, wordt door de brandweer opgetreden in grotere, regionale of interregionale verbanden.
 
Repressie en regionale taken;
Wanneer een brandweerploeg de weg op gaat om ergens een incident te bestrijden wordt dat een uitruk genoemd. Daarbij gaat er standaard een tankautospuit mee, met daarin zes brandweermensen: een bevelvoerder, een chauffeur en vier manschappen. Een tankautospuit (ts) is dusdanig uitgerust dat de bemanning die ermee uitrukt een begin kan maken met de bestrijding van elk soort incident, of het nu een brand, een technische hulpverlening of een ongeval met gevaarlijke stoffen betreft. Dit wordt basisbrandweerzorg genoemd en is een taak van de gemeentelijke brandweerkorpsen. Wanneer er bij een uitruk specialistisch materieel of personeel aan te pas moet komen, zoals een duikteam of een gaspakteam, is er sprake van een specialisme. Deze specialismen en het materieel ervoor worden beheerd door de regionale brandweer(arnhem oa).

Repressie in ontwikkeling
Was de brandweer in het verleden vooral bezig met het bestrijden van brand, tegenwoordig zijn er twee vormen van repressie die steeds meer aandacht vergen en krijgen: technische hulpverlening en ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.

Technische hulpverlening
Het bekendste voorbeeld van een technische hulpverlening is het bevrijden van slachtoffers uit een auto met behulp van hydraulisch red gereedschap. Vroeger haalde men een slachtoffer uit de auto, tegenwoordig haalt de brandweer de auto rondom het slachtoffer weg. De reden voor deze omslag in het denk- en werk patroon van de brandweer is onderzoek waaruit bleek dat door deze werkwijze in veel gevallen ernstig letsel, zoals een dwarslaesie, kan worden voorkomen. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van autotechniek (hybride auto’s, harde staal soorten, airbags) moet de brandweer voortdurend up-to-date blijven voor wat betreft technieken en red gereedschap.

Ongevallen met gevaarlijke stoffen
Het gebruik van uiteenlopende gevaarlijke stoffen en het vervoer daarvan over de weg en het spoor nemen nog altijd toe. Daarmee groeit ook het risico op een ongeluk waarbij deze stoffen betrokken zijn. De brandweer traint intensief op inzetten bij dergelijke ongevallen. Daarvoor is specialistisch materieel en speciale beschermende kleding nodig.

reanimatie   
Daarnaast worden we al een paar jaar getraind en gealameerd, samen met de ambulance bij hartfalen oftewel bij een reanimatie.Dit wordt in onze organisatie de FRB genoemd, afkomstig uit amerika en betekent First Responder Brandweer.U weet dat er inmiddels op diverse plaatsen in onze gemeente AED's hangen.   
Deze Automatische Electrische Defibrilators kunnen door iedereen bediend worden, maar in sommige gevallen dient er nog steeds handmatig gereanimeerd te worden. Vandaar dat we diverse malen per jaar, van een ambulance verpleegkundige hierin herhalings lessen krijgen.


5: Nazorg
Met de nazorg wordt de veiligheidsketen afgerond. Deze laatste schakel in de keten krijgt tegenwoordig veel meer aandacht dan vroeger, en dat is niet voor niets. Als de brandweer na een inzet bezig is met het inpakken van het gebruikte materiaal om terug te keren naar de kazerne, begint voor het slachtoffer of de gedupeerde, die betrokken is bij een brand of ongeval, de meeste ellende pas. Misschien het verlies van een dierbare, het verder leven met opgelopen verwondingen, brandschade aan woning of andere bezittingen.
Schadebeperking
Aan deze nare gevolgen kan de brandweer helaas weinig doen, maar waarin ze wel iets kan betekenen is het zoveel mogelijk beperken van de schade, zowel tijdens als na de inzet. Bij oefeningen en brandbestrijding wordt bijvoorbeeld veel nadruk gelegd op het gebruik van zo min mogelijk bluswater of andere blusstof (zoals poeder of schuim). Ook kunnen soms – indien dit mogelijk en veilig is – al tijdens een inzet bezittingen worden afgedekt of gered, deuren worden gesloten en luchtcirculatiesystemen worden uitgeschakeld.
 
Stichting Salvage
Een ander aspect van de nazorg die de brandweer na een inzet kan verlenen, is het inschakelen van de Stichting Salvage (zie hun
website voor meer informatie). Deze stichting biedt na een brand in een gebouw de gedupeerden hulp bij bijvoorbeeld het schoonmaken van bezittingen of het vinden van een tijdelijke overnachtingsplaats. Deze hulp is kosteloos. Ook wie niet verzekerd is tegen brandschade, kan in veel gevallen op de hulp van de Stichting Salvage rekenen.
 
Traumatische ervaringen
Wanneer er bij een brand of ongeval slachtoffers te betreuren zijn, kan dit voor de betrokken hulpverleners een traumatische ervaring opleveren. Na een inzet, waarbij slachtoffers te betreuren zijn, wordt na terugkeer op de kazerne een speciaal team van brandweercollega’s gewaarschuwd, waarmee de vervelende ervaring wordt besproken. Door niet weg te lopen voor emoties en het bespreken van de vervelende gebeurtenissen kan een begin worden gemaakt met de verwerking ervan. Elk brandweerkorps in Gelderland-midden heeft zo'n bedrijfsopvangteam bestaande uit een aantal speciaal voor die taak opgeleide collega's. Door de regionale brandweer worden deze teams ondersteund, onder meer op het gebied van opleiding en bijscholing. Ook worden er elk jaar voor nieuwe korpsleden en hun partners voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over traumanazorg en bedrijfsopvang.

 
Veiligheids en gezondheidsregio gelderland-midden.
Organisatie
 
De sector brandweer van Veiligheids en gezondheidsregio Gelderland Midden
staat onder leiding van Regionaal Commandant, de heer P. Joosten. De sector brandweer van Veiligheids en gezondheidsregio Gelderland Midden bestaat uit diverse afdelingen. Een gedeelte van de medewerkers werken ten behoeve van de gemeentelijke brandweerkorpsen in de regio Gelderland Midden. Daarnaast zijn ook enkele afdelingen die werk leveren, specifiek voor de gemeente Arnhem.

Afdeling Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden (RGO)
RGO houdt zich bezig met de voorbereiding van de brandweerorganisatie op grootschalig en bijzonder optreden door het verzorgen van opleiden en oefenen. Daarnaast met de voorbereiding van de coördinatie van bestrijding van rampen en zware ongevallen door het verzorgen van oefening, planvorming en operationele informatie.
Daarnaast valt ook het productcluster meldkamer brandweer onder deze afdeling. Het productcluster meldkamer omvat de brandweeralarmcentrale als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer en de coördinatie van de gemeenschappelijke meldkamer.homede kazernede ledenoud ledenoefen schemauitrukkenjubilarisfoto´s open dagfoto'sFavoriete LinksContact opnemen